1395/04/10 18:49
ميزان زكات فطريه امسال اعلام شد
حضرت آیت الله دری نجف آبادی میزان زکات فطریه امسال بر مبنای قوت غالب، 3 کیلو گرم گندم به مبلغ حداقل 6000 تومان و بر اساس قوت غالب برنج حداقل 15000 تومان و میزان کفاره هر مد طعام را نیز برای هر نفر 2000 تومان اعلام کردند.

حضرت آیت الله دری نجف آبادی میزان زکات فطریه امسال بر مبنای قوت غالب، 3 کیلو گرم گندم به مبلغ حداقل 6000 تومان و بر اساس قوت غالب برنج حداقل 15000 تومان و میزان کفاره هر مد طعام را نیز برای هر نفر 2000 تومان اعلام کردند.